X

اخبار شهرداری بروجرد

دسته ها

اخبار شهرداری بروجرد

روند برگزاری جلسات بررسی تعرفه های پیشنهادی عوارض محلی، بهاء خدمات و سایر درآمدهای شهرداری به ایستگاه پایانی نزدیک شد.

روند برگزاری جلسات بررسی تعرفه های پیشنهادی عوارض محلی، بهاء خدمات و سایر درآمدهای شهرداری به ایستگاه پایانی نزدیک شد.

نویسنده: ravabtomumi
0 نظرات
تعرفه های پیشنهادی عوارض محلی، بهاء خدمات و سایر درآمدهای «حمل و نقل بار و مسافر» در سال 99 به تصویب شورای اسلامی شهر رسید.

تعرفه های پیشنهادی عوارض محلی، بهاء خدمات و سایر درآمدهای «حمل و نقل بار و مسافر» در سال 99 به تصویب شورای اسلامی شهر رسید.

نویسنده: ravabtomumi
0 نظرات
تعرفه های پیشنهادی عوارض محلی، بهاء خدمات و سایر درآمدهای «سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی» در سال 99 به تصویب شورای اسلامی شهر رسید.

تعرفه های پیشنهادی عوارض محلی، بهاء خدمات و سایر درآمدهای «سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی» در سال 99 به تصویب شورای اسلامی شهر رسید.

نویسنده: ravabtomumi
0 نظرات
جلسه کمیسیون مالی و برنامه ریزی اداری و بودجه شورای اسلامی شهر بروجرد

جلسه کمیسیون مالی و برنامه ریزی اداری و بودجه شورای اسلامی شهر بروجرد

موضوع : 
بررسی وضعیت مطالبات بازنشستگان شهرداری از فروش زمینهای کوی پزشکان 
ارسال قرارداد افرادی که به شهرداری پیوسته اند و شرح نوع فعالیت آنان به شورا جهت اطلاع شورای اسلامی شهر تا هفته آینده

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
جلسه کمیسیون مالی و برنامه ریزی اداری و بودجه شورای اسلامی شهر بروجرد

جلسه کمیسیون مالی و برنامه ریزی اداری و بودجه شورای اسلامی شهر بروجرد

موضوع :
در خصوص شیوه انتخاب حسابرس و انجام فراخوان عمومی در این زمینه

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
جلسه کمیسیون مالی و برنامه ریزی اداری و بودجه شورای اسلامی شهر بروجرد

جلسه کمیسیون مالی و برنامه ریزی اداری و بودجه شورای اسلامی شهر بروجرد

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
كميسيون مالي و برنامه ريزي اداري و بودجه  شوراي اسلامي شهر

كميسيون مالي و برنامه ريزي اداري و بودجه شوراي اسلامي شهر

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
جلسه كميسيون مالي و برنامه ريزي اداري و بودجه  شوراي اسلامي شهر بروجرد

جلسه كميسيون مالي و برنامه ريزي اداري و بودجه شوراي اسلامي شهر بروجرد

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
جلسه كميسيون مالي و برنامه ريزي اداري و بودجه  شوراي اسلامي شهر بروجرد

جلسه كميسيون مالي و برنامه ريزي اداري و بودجه شوراي اسلامي شهر بروجرد

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
جلسه كميسيون مالي و برنامه ريزي اداري و بودجه شوراي اسلامي شهر بروجرد

جلسه كميسيون مالي و برنامه ريزي اداري و بودجه شوراي اسلامي شهر بروجرد

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
جلسه كميسيون مالي و برنامه ريزي اداري و بودجه شوراي اسلامي شهر بروجرد

جلسه كميسيون مالي و برنامه ريزي اداري و بودجه شوراي اسلامي شهر بروجرد

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
جلسه كميسيون مالي و برنامه ريزي اداري و بودجه شوراي اسلامي شهر بروجرد

جلسه كميسيون مالي و برنامه ريزي اداري و بودجه شوراي اسلامي شهر بروجرد

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
كميسيون مالي و برنامه ريزي اداري و بودجه

كميسيون مالي و برنامه ريزي اداري و بودجه

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
RSS
دی ان ان