15 شهریور 1397

نصب علایم ترافیکی و چراغ چشمک زن در میدان شهدا ابتدای خیابان دکتر فاطمی، کوی پزشکان و فازهشت اندیشه .

Print
دی ان ان