19 شهریور 1397

شروع نصب صفحه ستونهای چراغ راهنمایی ترافیکی در چهارراه اندیشه روبروی مخابرات به جهت ساماندهی ترافیک و تردد خودروها.

Print
دی ان ان