17 فروردین 1399

مسیرهای منتهی به محور کمربندی، از طریق نصب نیوجرسی مسدود شدند.

با عنایت به رفتارهای هنجارشکنانه برخی صاحبان خودروهای غیربومی مبنی بر ورود به شهر از طریق عبور از روی خاک های دپو شده در مسیرهای منتهی به محور کمربندی، مسیرهای مذکور از طریق نصب نیوجرسی مسدود شدند.

شامل محلات: علی آباد، ابتدای اسلام آباد شمالی، ابتدای چهل دستگاه و روبروی شرکت داملران 


 

Print
دی ان ان