2 مهر 1397

نصب چراغ های مکمل قرمز در میدان شهدا به جهت دوربین های پایش تصویری به لحاظ اعمال قانون

Print
دی ان ان