به پاس قدردانی از زحمات کادر درمان خیابان جنب بیمارستان دکتر چمران به نام دکتر نصرالهی نامگذاری شد.

انتخابگر پوسته

دی ان ان