آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار(تجدید فراخوان) مدیریت حاشیه ای شهر

تاریخ شروع مناقصه: 21 اردیبهشت ماه 99

 

انتخابگر پوسته

دی ان ان