18 آذر 1396

جلسه كميسيون نظارت شوراي اسلامي شهر بروجرد . شنبه 1396/9/18

مباحث اصلي مطرح شده جلسه :

💢 قراردادهاي منعقد شده توسط پيمانكار خدمات شهري با پرسنل زير مجموعه، مورد تجزيه و تحليل شهرداري قرار گيرد. و شفاف سازي لازم در انعقاد قراردادها صورت پذيرد

 

💢ليست نيروهاي بكار گرفته شده توسط پيمانكار خدمات شهري در اختيار امور اداري شهرداري گذاشته شود و نظارت بر اجراي قرارداد طبق قانون اداره كار جهت بهره مندي از حقوق و مزايا توسط شهرداري انجام گيرد.

 

💢ليست بيمه كاركنان پيمانكار خدمات شهري در اختيار شهرداري و شورا قرار گيرد .

 

💢مشخص نمودن پرسنل داراي شرايط بازنشستگي از قبيل ( افراد بالاي 60 سال سن، افراد داراي سابقه 30 سال خدمت، افراد داراي 25 سال سابقه كاري متناوب وكاركنان داراي سابقه 20 سال كار متوالي و مشمول شرايط سختي كار )

 

Print
دی ان ان