27 آذر 1396

كميسيون مالي و برنامه ريزي اداري و بودجه

💢موضوع : تدوين بودجه سال 97 شهرداري و ارسال به شوراي اسلامي شهر ارائه گزارش كار و حسابرسي هاي انجام شده توسط امور مالي شهرداري

💢نكات مهم و اصلي جلسه :

🔸 40 درصد از بودجه شهرداري، مختص فعاليتهاي حوزه معاونت عمراني است .

🔸60 درصد مابقي بودجه صرف هزينه هاي اداري و جاري ميباشد.

🔸 در تدوين بودجه عمراني ، الويت اول، اتمام پروژه هاي نيمه كاره بخش عمراني باشد.

🔸 تحقق نيافتن بودجه پيش بيني شده ، براي شهرداري ايجاد مشكل مي نمايد.

🔸 بحث كسري بودجه و محقق نشدن درآمد ، مستلزم تجديد نظر در هزينه هاست .

🔸 تعريف ساز و كار مناسب براي تحقق يافتن بودجه و تشكيل كارگروه مالي در مباحثي از قبيل : ( سر فصل درآمد ، پايان كار ، عوارض نوسازي ، گذرنامه ، كميسيون ماده 100 ، عوارض خودرو و ...

🔸 شفافيت مالي و ارائه گزارش مالي

🔸 مديريت هزينه و در آمد

🔸 ارائه پيشنهادات و راهكارهاي در آمدي

 

Print
دی ان ان