17 بهمن 1396

جلسه كميسيون مالي و برنامه ريزي اداري و بودجه شوراي اسلامي شهر بروجرد

موضوع :  بررسي و تجزيه و تحليل دفترچه عوارض محلي سال ۱۳۹۷ شهرداري بروجرد

 

Print
دی ان ان