24 بهمن 1396

جلسه كميسيون مالي و برنامه ريزي اداري و بودجه شوراي اسلامي شهر بروجرد

💢موضوع :
 بررسي و تجزيه و تحليل دفترچه عوارض محلي سال ۱۳۹۷ شهرداري بروجرد

💢اهم مباحث :
🔸 بررسي پيشنهاد افزايش نرخ كرايه ناوگان حمل و نقل عمومي درون شهري  در سال آينده
🔸نصب دستگاه كارت شهروندي بر روي ناوگان حمل و نقل عمومي درون شهري
🔸بررسي تعرفه عوارض سازمان سيما ، منظر و فضاي سبز شهري  شهرداري بروجرد

 

Print
دی ان ان