28 بهمن 1396

كميسيون اقتصاد مقاومتي (جذب سرمايه گذار) شوراي اسلامي شهر بروجرد

💢 اهم مباحث مطرح شده :
🔸ارائه راهكار مناسب و چاره انديشي و پيگيري مطالبات و حقوق معوقه پرسنل شهرداري
🔸تشكيل واحد وصول عوارض شهري در شهرداري مركزي
🔸پيگيري مصوبات شورا جهت اجرا در شهرداري توسط نماينده شورا بصورت جدي و مستمر   
🔸ارائه ليست مطالبات كاركنان شهرداري به شورا
🔸مكاتبه با شهرداري جهت پيگيري  افزايش سهم ارزش افزوده
🔸شناسايي بدهكاران دانه درشت و اخطارات لازم جهت وصول مطالبات شهرداري
🔸تعيين تكليف وضعيت واحدهاي تجاري واقع در بازار و خيابان وحدت
🔸پيشنهاد تهيه سبد كالا براي پرسنل تا پايان سال جاري

 

Print
دی ان ان