6 اسفند 1396

جلسه كميسيون اقتصاد مقاومتي ( جذب سرمايه گذار )

موضوع : ايجاد كمپ و سايت ورزشي  تير اندازي در بروجرد
مباحث مهم :
-سرمايه گذاري در بخش ورزش ، زمينه سازي موثر در راستاي جذب توريست وصنعت گردشگري است .
-اهميت بخشي و مكان يابي  صحيح  جهت انجام پرو‍ژه
-ايجاد جاده دسترسي مطلوب و امنيت اهالي مجاور طرح
-ارسال طرح توجيهي ومعيارها و استاندارهاي در نظر گرفته شده توسط سرمايه گذار به شورا

 

Print
دی ان ان