12 اسفند 1396

ادامه نهضت پاکسازی زمین های بایر و باز شهری در سطح منطقه 1

 

 

 

 

پاکساز ی زمین های بایر شهرک امام (ره) و بارگیری زباله های ان

 

 

 

 

پاکسازی زمین های بایر شهرک کمپینگ

 

 

 

 

 

 

پاکسازی زمین های بایر انتهای منطقه علی اباد

Print
دی ان ان