جلسه کمیسیون فنی، تخصصی و املاک شورای اسلامی شهر بروجرد

💢 موضوع : تشکیل کارگروه ستاد باز آفرینی بافت های فرسوده در سطح شهر بروجرد و ایجاد بستر و زمینه  مناسب جهت همکاری با گروه توسعه متوازن مسکن ایرانیان 

💢مسئول کمیسیون : فریبرز محسنی

 

انتخابگر پوسته

دی ان ان