17 اردیبهشت 1397

جلسه کمیسیون مالی و برنامه ریزی اداری و بودجه شورای اسلامی شهر بروجرد

موضوع : ارائه راهکار و شیوه های در آمد زایی در شهرداری 
اهم مباحث : 
استفاده از ایده ها و شیوه های مطلوب جهت دسترسی شهرداری به در آمد پایدار
استمرار جلسات با موضوعیت فوق تا پایان دوره پنجم شوراها بصورت ماهانه 
اجرا و تکمیل پروژه های نیمه تمام سالهای قبل 
پیشنهادات : 
تعیین تکلیف ملک شهرداری ، واقع در نبش میدان سپاه جهت بهره وری و ایجاد درآمد
استفاده ازپتانسیل نهالستان شهرداری جهت تولید انبوه گل و گیاه و توزیع و فروش در سایر شهرها 
ساماندهی پرسنل شهرداری بر اساس تخصص و نیاز سازمانی
تعمیرات و سرویس تجهیزات و ماشین آلات شهرداری صرفاً در سازمان پسماند انجام پذیرد. 

Print
دی ان ان