آگهی تجدید مزایده بهره برداری از جایگاه های سوخت CNG شهرداری (واقع در بلوار دکتر شهیدی-میدان عشایر –بلوار شهید دستجردی و خیابان شهید چمران) (نوبت دوم)

زمان: از تاریخ نهم اردیبهشت ماه به مدت ده روز

انتخابگر پوسته

دی ان ان