آگهی مناقصه (نوبت دوم) درخصوص خدمات رفع سد معبر ، جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و جمع آوری متکدیان سطح شهر

زمان: از تاریخ نهم اردیبهشت ماه به مدت ده روز

انتخابگر پوسته

دی ان ان