5 خرداد 1397

جلسه کمیسیون نظارت شورای اسلامی شهر بروجرد

موضوع : 
بررسی درخواست مشمولین مشاغل سخت و زیان آور شهرداری که شرایط بازنشستگی را دارا میباشند 
و قرائت نامه ها و پرونده های مربوط به کمیسیون نظارت

 

 

 

Print
دی ان ان