دفترچه تعیین ارزش معاملاتی املاک عملکرد سال 1396 شهرستان بروجرد

دفترچه تعیین ارزش معاملاتی املاک عملکرد سال 1396 شهرستان بروجرد

به انضمام ضوابط اجرایی، جداول و نقشه های بلوک بندی شده

لازم بذکر است که شماره بلوک بندی ارائه شده در این دفترچه با شماره بلوک بندی شهرداری مغایرت دارد 

انتخابگر پوسته

دی ان ان