25 خرداد 1398

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بروجرد با موضوع تشکیل کارگروه محیط زیست برگزار شد

💢نکات حائز اهمیت جلسه:

 - تعیین زمان برگزاری همایش حامیان محیط زیست 

- فرهنگ سازی مناسب جهت شناخت و جلوگیری از شیوع بیماریها 

- در اختیار نهادن فضا و مکانی جهت انجام فعالیتهای انجمن و کارگروه محیط زیست 

- تهیه بروشور و کلیپ اطلاع رسانی جهت آگاهی از شیوه تعامل با حیوانات و سالم سازی آنها 

- استفاده و بهره وری از آموزش و تجارب کارشناسان علوم دینی در رابطه با حفظ حقوق حیوانات با رجوع به آیات قرآن و احادیث 

- الگو برداری از فعالیتهای کلان شهرها جهت آشنایی بانحوه عملکردشان در این زمینه

Print
دی ان ان