مدیریت پایانه مسافربری شرق از احیاء فضای سبز این پایانه خبر داد.

همچنین آبیاری منظم این پایانه باهدف جلوگیری از بروز تنش به عناصر گیاهی این پایانه در دستور کار قرار گرفته است.

انتخابگر پوسته

دی ان ان