در راستای اجرای ماده 16 قانون مدیریت پسماند و جلوگیری از جمع آوری ضایعات شهری توسط افراد غیر مسئول، روز گذشته 4 دستگاه وانت بار متخلف توقیف و جهت طی مراحل قانونی به پارکینگ سازمان هدایت شدند.

در همین راستا روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند از ادامه روند گشت زنی های نظارتی سازمان برای ساماندهی خودروهای فعال در این حوزه با هدف موفقیت طرح مدیریت تفکیک از مبدا پسماندها خبر داد.

انتخابگر پوسته

دی ان ان