3 دی 1398

تعرفه های پیشنهادی عوارض محلی، بهاء خدمات و سایر درآمدهای «سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی» در سال 99 به تصویب شورای اسلامی شهر رسید.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری؛ به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تعرفه عوارض محلی سازمان «ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی» و بر اساس بند 16 ماده 80 قانون وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر، دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات این سازمان جهت بررسی و اجرا در سال 1399 توسط شهرداری بروجرد به شورای اسلامی شهر ارجاع داده شد.

در همین راستا، روز گذشته مورخ 98/10/1 جلسه کمیسیون مالی و برنامه ریزی شورای اسلامی شهر با حضور شهردار محترم، اعضای کمیسیون و ریاست سازمان به منظور بررسی این دفترچه برگزار که مفاد آن به تائید شورا رسید.

بنابر این گزارش؛ فعالسازی کدهای درآمدی غیر فعال سازمان، از جمله ویژگی های بارز این دفترچه بوده که با رهنمودهای شهردار محترم به انجام رسیده است.

Print
دی ان ان