29 دی 1398

آگهی مزایده عمومی برون سپاری مدیریت، نظارت و ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی(خاک و نخاله)

مدیریت سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری بروجرد در نظر دارد فراخوان برون سپاری مدیریت، نظارت و ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی(خاک و نخاله) در سطح شهر بروجرد را از طریق مزایده عمومی به واجدین دارای صلاحیت(حقیقی و حقوقی) واگذار نماید.


باسمه تعالی


آگهی مزایده عمومی برون سپاری مدیریت، نظارت و ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی(خاک و نخاله)
مدیریت سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری بروجرد در نظر دارد فراخوان برون سپاری مدیریت، نظارت و ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی(خاک و نخاله) در سطح شهر بروجرد را از طریق مزایده عمومی به واجدین دارای صلاحیت(حقیقی و حقوقی) واگذار نماید. لذا از متقاضیانی که تمایل به شرکت در این مزایده را دارند تقاضا می گردد از طریق مراجعه به سایت شهرداری بروجرد به آدرس www.borujerd.ir  مراجعه نمایند. لازم به ذکر است که اسناد مزایده تنها از طریق سایت www.borujerd.ir  قابل دریافت نمایند. 
• آخرین مهلت بابت تحویل پاکات مزایده:  تا ساعت 12 روز دوشنبه مورخ14/11/1398
• محل تحویل پاکات : بروجرد- ابتدای خیابان بهار-ساختمان شهرداری مرکزی- مدیریت سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری بروجرد

زمان شروع :
 29/10/1398
مهلت تحویل پیشنهاد تا :
14/11/1398
تاریخ پایان دریافت اسناد :
14/11/1398
هزینه آگهی در روزنامه  :هزینه آگهی روزنامه با برنده اول خواهد بود
هزینه اسناد :  رایگان
محل دریافت اسناد:  سایت www.borujerd.ir
محل تحویل پیشنهاد: بروجرد-  ابتدای خیابان بهار-  ساختمان شهرداری مرکزی- مدیریت سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری بروجرد 
تلفن: 
زمان بازگشایی پاکت :حداکثر یک هفته بعد از پایان تاریخ فراخوان دوم
 

Print
دی ان ان