اجرای مستمر طرح آموزش مدیریت تفکیک پسماند با حضور کارشناسان آموزش سازمان مدیریت پسماند در مدارس سطح شهر

 

 

 

 

انتخابگر پوسته

دی ان ان