21 خرداد 1399

«سازمان مدیریت پسماند» از طریق ارتباط رادیویی به شبکه جامع شهرداری متصل شد.

امکان دسترسی به «سیستم جامع حضور و غیاب پرسنل» و «سیستم اتوماسیون» شهرداری و امکان اجرای طرح های تحت بررسی همچون: «صدور فیش مجزای پسماند» از جمله مزایای اجرای این طرح به شمار می رود. 

Print
دی ان ان