X

اخبار شهرداری بروجرد

دسته ها

اخبار شهرداری بروجرد

روش های اجرایی سرمایه گذاری

نویسنده: SuperUser /ﺳﻪشنبه, 12 شهریور,1398/دسته ها: سرمایه گذاری شهرداری بروجرد

روش های اجرایی سرمایه گذاری

 شیوه عقد قراردادهای مشارکتی (ملک از شهرداری)
فرآیند اجرایی این نوع قراردادها مصوب و ابلاغ گردیده و آورده شهرداری در این قراردادها شامل زمین و عوارض می باشد که زمین براساس نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری و عوارض براساس ضوابط شهرسازی منطقه ( و مصوبات شورای اسلامی شهر) تعیین و هزینه ساخت نیز براساس مشخصات فنی و برابر نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی و پس از طی تشریفات فراخوان عمومی نسبت به انتخاب سرمایه گذار اقدام می گردد. در ضمن نمونه اسناد فراخوان که بر اساس آنها صلاحیت عمومی، فنی و مالی سرمایه گذاران بررسی و نهایتاً برمبنای ضوابط قانونی سرمایه گذار انتخاب می گردد.

شیوه عقد قراردادهای مشارکتی (ملک از بخش خصوصی)
فرآیند اجرایی این نوع قراردادها نیز مصوب و ابلاغ گردیده و آورده شهرداری در آنها عوارض (پروانه) می باشد که براساس ضوابط شهرسازی و مصوبات شورای اسلامی شهرتهران تعیین می گردد و آورده شریک نیز زمین و هزینه های ساخت می باشد که براساس نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری مشخص می گردد و بر همین مبنا قدرالسهم طرفین تعیین و قرارداد مشارکت براساس ضوابط قانونی منعقد و پروزه مشارکتی براساس زمانبندی قرارداد اجرایی می گردد.

Print

تعداد نمایش ها (495)/نظرات (0)

x
دی ان ان