1 مهر 1397

جمع آورى آسفالت هاى معيوب و داراى موج كه در اثر نشست ناشى از بارهاى ترافيكى موزاييكى شده بودند و سپس متراكم و كمپكت نمودن مسير جهت اجراى مراحل زيرسازى

Print
دی ان ان