X

اخبار و اطلاعات معاونتها و واحدهای شهرداری بروجرد

برگ های جمع آوری شده با اقدام مناسب شهرداری به چرخه فضای سبز باز می گردند.

 به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری؛ فصل پاییز در بروجرد با درختان سر به فلک کشیده اش در دو سوی خیابان ها علاوه بر زیبایی های خاص خود که موردتوجه هر رهگذری واقع می شود، همواره برای شهرداری به عنوان متولی پاکیزگی شهر بیانگر تلاش بیشتر است تا همزمان با آغاز برگ­ریزان درختان، با جمع آوری برگ های خشک شده، از انسداد مسیر آبرفت های شهری جلوگیری نماید.

بنابر این گزارش؛ طرح جمع آوری برگ های پاییزی که با بسیج امکانات، بصورت گروهی و محله به محله به انجام می رسد، از هفته گذشته آغاز شده و تا انتهای فصل برگ ریزان درختان ادامه خواهد داشت.

گفتنی است برگ های جمع آوری شده جهت اصلاح خاک با منشأ گیاهی (تولید خاک برگ) به نهالستان فلک الدین واقع در بلوار امام(ره) انتقال می یابند.

معاونتها و واحدها

دسته ها

دی ان ان