X

اخبار و اطلاعات معاونتها و واحدهای شهرداری بروجرد

آگهی مزایده عمومی (نوبت اول) فروش ۱۴ قطعه زمین با کاربری مسکونی از اراضی کوی بوستان واقع در خ امیرکبیر و ۴ قطعه زمین با کاربری مسکونی از اراضی کمپینگ (از اول دیماه به مدت ۱۰ روز )

معاونتها و واحدها

دسته ها

دی ان ان