X

مزایده ها و مناقصه های ارائه شده توسط شهرداری بروجرد

آگهی مناقصه عمومی(نوبت اول) در مورد عمليات نظافت وخدمات رفت روب معابر و جداول و جمع آوری زباله بخشی ازمنطقه یک شهرداری(ناحیه 2و3) (به مدت 10 روز)

فایل ها برای دانلود

دی ان ان