X

مزایده ها و مناقصه های ارائه شده توسط شهرداری بروجرد

آگهی مزایده عمومی یک باب مغازه تجاری (نوبت دوم)

آگهی مزایده عمومی یک باب مغازه تجاری (نوبت دوم)

💢سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری مطابق بند 1 مصوبه هیئت مدیره مورخ 96/8/20 در نظر دارد یک باب مغازه تجاری واقع در خیابان سعدی را از طریق آگهی مزایده با شرایط ذیل جهت اجاره واگذار نماید..

موضوع مزایده: اجاره یک باب مغازه تجاری واقع در خیابان سعدی بهمساحت 16 متر مربع دارای انشعابات آب، برق، گاز و تلفن

متقاضیان می بایست شغل های خود را به صراحت در برگه پیشنهادی اعلام نمایند
بر اساس قیمت کارشناسی انجام شده پایه اجاره ماهیانه مغازه مورد نظر پنج میلیون ریال به صورت ماهیانه می باشد
سپرده شرکت در مزایده ارائه چک تضمینی به مبلغ ده میلیون ریال میباشد که شرکت کننده موظف است آن را به همراه پیشنهاد خود به سازمان ارائه دهد
در صورت انصراف نفر اول سپرده ضبط و نفر دوم برنده شناخته شده در صورت انصراف نفر دوم نیز سپرده واریزی ضبط و نفر سوم برنده اعلام میشود
کلیه هزینه های مربوط به نگهداری مغازه به عهده مستاجر است
پیشنهاد دهندگان می بایست پیشنهادات خود را از تاریخ ۵ اسفند ۹۶ تا پایان وقت اداری روز سه شنبه ۱۵ اسفند ۹۶ به دبیرخانه سازمان ارسال نمایند
برنده مزایده می بایست جهت تضمین حسن انجام تعهدات معادل ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی را با ضمانت بانکی به سازمان تسلیم نمایند
کلیه قوانین و مقررات حاکم بر مزایده تابع آیین نامه مالی شهرداری بوده و سازمان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است
عقد قرارداد به مدت یک سال شمسی می باشد در صورت مغایرت با مفاد فسخ یا تمدید خواهد شد
متقاضیان می توانند جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۲۳۵ ۲۰۰۴ تماس حاصل نمایند

 

  • 7 اسفند 1396
  • نویسنده: poordavoodi
  • تعداد نمایش ها: 705
  • نظرات: 0
Print

x
دی ان ان