28 بهمن 1396

كميسيون مالي و برنامه ريزي اداري و بودجه شوراي اسلامي شهر

💢اهم مباحث مطرح شده :

🔸بررسي مشكلات و چالش هاي طرح پاركبان در سطح شهر
🔸جلب رضايت عموم مردم معيار و هدف شورا و شهرداري است  
🔸پيشنهاد تشكيل كارگروه تخصصي جهت رفع نواقص و معضلات پيش روي طرح پاركبان
🔸استفاده از تجارب و نقاط قوت طرح پاركبان در شهرهاي بزرگ و همجوار
🔸پيشنهاد ايجاد نظر سنجي عمومي  در برقراري يا لغو طرح پاركبان در شهر
🔸برنامه ريزي و تهيه  راهكار مناسب توسط مجريان طرح پاركبان و ارائه به شهرداري جهت تصميم گيري در مراحل بعد

 

Print
دی ان ان