1 اردیبهشت 1397

جلسه کمیسیون اقتصاد مقاومتی ( جذب سرمایه گذار ) شورای اسلامی شهر بروجرد

💢 موضوع : هم اندیشی و مذاکره با موسسه قرآنی بشری وحی در راستای مشارکت در احداث کشتارگاه صنعتی شهرداری بروجرد 

💢 مسئول کمیسیون : آقای موسی نیکو کار 

💢اهم مباحث : 
🔸الزام وجود جدول زمانی معین و تعهدات اجرایی لازم در ساخت پروژه
🔸کلیه  فازهای مطالعاتی انجام پذیرفته و در صورت توافق کار در مرحله عملیاتی و اجرایی می باشد. 
🔸ضرورت استفاده از نیروی کار بومی جهت پیشبرد پروژه

🔸تعیین نوع  و میزان مشارکت و حق السهم شهرداری 
🔸متعهد شدن موسسه در ساخت، اتمام  و تجهیز کشتارگاه ظرف مدت ۱۶ ماه  جهت بهره برداری

 

Print
دی ان ان