8 اردیبهشت 1398

برگزاری جلسه ستاد باز آفرینی در خصوص بررسی طرح و دیتل های اجرایی پیاده راه خیابان جعفری

 برگزاری جلسه ستاد باز آفرینی در محل دفتر ریاست محترم سازمان عمران با حضور ریاست محترم اداره میراث فرهنگی بروجرد و مدیر محترم پایگاه میراث فرهنگی (مشاور)، ریاست سازمان عمران، معاونین و کارشناسان طراحی و معماری در خصوص بررسی طرح و دیتل های اجرایی پیاده راه خیابان جعفری از مصوبات ستاد باز آفرینی پایدار شهری و ارائه نقطه نظرات و بررسی کلی طرح

 

Print
دی ان ان