X

اخبار شهرداری بروجرد

اخبار شهرداری بروجرد

آگهی مناقصه عمومی برای خرید ۳ دستگاه سردخانه بالای صفر برای کشتارگاه شهرداری بروجرد ( تاریخ شروع مناقصه: از مورخه ۲۰ دی ماه به مدت ۱۰ روز)

دی ان ان